Contacts

info@yashiki.info

Zoshigaya
2-17-23 Zoshigaya, Toshima-ku,
Tokyo 171-0032, Japan
T +81-(0)3-3986-2557

Minami Ikebukuro

602 Palace Minami Ikebukuro,
2-47-6 Minami Ikebukuro, Toshima-ku,
Tokyo 171-0022, Japan
T +81-(0)3-6812-1491